افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

دوست دارم خودمو بزارم بالای یه کوه بعدبا تمام قدرت ازخودم فرارکنم..فرارکنم..فرارکنم..

  • Pary darya