افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

خدایی که میگویید مرا میبیند زمانی که از بی مهری ادمها درخود مچاله میشوم و در دریای اشک هایم غوطه ور..؟

  • Pary darya