افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

اولین بار بگو..دومین بار فریاد بزن..سومین بار سکوت کن و دیگه هیچوقت نگو..

-همیشه سقوط تو نقطه اوج اتفاق میوفته..


  • Pary darya