افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

بعضی از عکس ها انگار از پشت پلک های ما گرفته میشن..


  • Pary darya

نظرات (۱)

(: همینقد تار از اشک..