افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

بعضی از حرف هارو که نمیزنم میمونن سردلم..هر روز و هرشب از چشام جاری میشن..

  • Pary darya