افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

توهرچیزی که بیشترسعی میکنم کمتر موفقم..

-حتی توی مردن

  • Pary darya