افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

افسرده ام مثل زن زائو بعد زاییدن..

غمگینم مثل زن زائویی که بعد از زاییدن جای بچش جنازشو بهش میدن..


  • Pary darya