افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

وی بسیار در جمع فامیل دختری کم رو و خجالتی بود و از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرد و بسیار منزوی و دارای روابط عمومی پایین..  • Pary darya