افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

مثل نقطه ای کمرنگ که توی سطرهای زندگی دست پا میزنه..

  • Pary darya