افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

+دیگه دوستش ندارم

-ازکجا مطمنی؟

+‌چون وقتی میبینمش دیگه دلم نمیخواد بغلش کنم..

  • Pary darya