افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

زودعادت میکنیم زودباورمیکنیم زود دل میبندیم و خیلی زودتر از اون از همه چی دل میکنیم و به همین اسونی میرینم توچند سال از زندگیمون...

+امروز روی جهانی ماچـــہ:دی

  • Pary darya