زندگی ما ادما پراز اشتباهه..واسه جبران اشتباهات باید رفت و از دوباره ساخت برای همیشه....