افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

به جنون که میرسم تکه ای از موهایم از طریق لاله گوش چپم به دیوار اویزان میشوند..و از  ان روز به بعد با هر آهی که میکشم موهای روی دیوار خودشان را کِش میدهند و رشد میکنند.و  من در اخر با سری بدون مو به اغوش موهایم میروم و در سفید ترین نقطه ی سیاه دیوار خودم را پنهان میکنم..و در انجا باخیالی راحت همان بچه کودن همیشگی ام میشوم.
+هروقت که میگویم غم دارم به توان صد برسانیدش بعد بخوانید.
+غم دارم..
  • Pary darya