افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

چقد پرم از نگفتنی ها و چقد عاجزم از گفتنی ها...

  • Pary darya