افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

تو چشم هاش نگاه میکنم میگم:میبینی منو؟من خیلی ادم چرتی ام و همیشه حرفام برعکس اون چیزیه که میگم مثلا میگم هیچکس برام مهم نیست همه به چپ پسر نداشتم هستن ولی خب رسما دارم زر میزنم میدونی چرا‌؟چون من حتی اولین نفری که داخل مجازی باهاش چت کردمم یادمه  دومیم یادمه سومیم یادمه من حتی افرادی که باهاشون چت کردمم یادمه ولی خب زر میزنم میگم هیچکس برام مهم نیستُ همه به کبد چپم هستن و همیشه میگم زود فراموش میکنم ادمارو و سعی میکنم توروهم مثل بقیه ندید بگیرم حتی اگه از شدت دل تنگی بمیرم...میبینی منو؟من هیچوقت از احساسم حرف نمیزنم...

یا میدونی من همیشه حرفام برعکسه مثلا وقتی که میگم ازت متنفرم در اصل یعنی عاشقتم من از هرکسی متنفر نمیشم من هرکسی که برام عزیزباشه بهش میگم ازش متنفرم یا اگه بهت بگم دوست دارم زر زدم میدونی چرا‌؟چون من هیچوقت زارت نمیگم دوست دارم یهو برمیدارم میگم واااااییییی دوست داررررررم هروقت با این غلظت گفتم بدون دوست دارم

بهش گفتم میدونی من ادمیم زود وابسته میشم ولی میگم زود وابسته نمیشم چون حس میکنم نقطه ضعفمه واسه همین احساساتمو بروز نمیدم توشاید یه سال دوسال با من در ارتباط باشی و ازمن یه کلمه محبت امیزیم نشنوی حتی خسته بشی ولی خب میدونی من دارم از وابستگی میمرم به روی خودم نمیارم...

بهش گفتم من معمولا ادم غیرقابل تحملیم رفقای زیادی دارم اونم به خاطر دلقک بازیمه وگرنه شخصیت اصلیم خیلی سخته تحملم میدونی چرا؟چون همیشه هرچی من میخوامه نمیتونم کسیو برخلافم تحمل کنم... توفکر کن من به میم میگم بزار من موهاتو بکشم اون میگه منم موهاتوبکشم؟‌میگم نه توموهامو بباف !!میبینی؟من خیلی زورگوام من تحمل نه شنیدن ندارم من با اینکه ادعامیکنم محکمم خیلی زود میشکنم شاید تنها ویژگی خوبی که بتونی روش حساب بازی کنی ازم همینه زود خودمو سرپا میکنم

بهش گفتم میدونی توکل زندگیم فقط ه بوده که شخصیت اصلی منوشناخته که اونم الان چند روزه قهریم و من دارم دق میکنم ولی من هرشب صدبار دستم میره بهش فحش بدم بلاکش کنم!!میبینی منو؟دلتنگ که میشمم مثل ادم رفتار نمیکنم

بهش گفتم خیلی وقتا پیش من خوش نمیگذره میدونی چرا‌؟چون من دوست دارم بشینم لب رودخونه من برات شعربخونم تو در سکوت گوش بدی چیزی نگی چون چیزی بگی عصبی میشم میبینی؟من یه ادم افسرده ام که حتی حوصله حرفم ندارم

سرمو نزدیک چشم هاش میکنم که چشم های گلوله شدش ُ میبینم با لحن عجیبی بهش میگم:میدونی داخل من یه پیرزن تنها افسرده زندگی میکنه که اگه منوبخوای باید غرغرهای اونم تحمل کنی...

تامیام از خودم بهش بیشتربگم میبینم دیگه نیست....میبینین؟؟من خیلی ترسناکمــ....

  • Pary darya