افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

از  موهایم خون چکه میکند انگار که افکارم تبدیل شده اند به یک توده خونی و حال مانند اتش فشان فوران کرده اند.
سرم را که تکان میدهم قرمزی پر از نجاست همه جارا فرا میگیرد و بوی تعفن افکارم دارد حالم را بهم میزند...
افکارِ کثیفم را روی در دیوار اتاق با قرمزی خون های مغزم مینویسم و میگذارم در این همه لجن بیشتر غرق شوم انقدر غرق شوم تا....
  • Pary darya