افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

چشم هایش مواد مخدری بود که هرشب ندانسته دود کردم، و شده ام معتاد تزریقی که اگر چشمانش را ببندد از بدن درد ناله هایم به اسمان هفتم میرسند.

  • Pary darya