افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

چشم هایش مواد مخدری بود که هرشب ندانسته دود کردم، و شده ام معتاد تزریقی که اگر چشمانش را ببندد از بدن درد ناله هایم به اسمان هفتم میرسند.

  • Pary darya