افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!


اسلحه را روی پیشانی اش میگذارم و با بی رحمی شلیک میکنم. او مرا با خون های ابی اش که از انگشت اشاره ام روان است میبلعد و درون خود جای میدهدـ.

فقط نمیدانم چرا هنوز که انگشت اشاره ام را میمکم مزه خون های تلخش زیر دندانم می اید!مگر او را نکشتم؟


  • Pary darya