افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

دیشب از تجاوز درد های افکارم که با بی رحمی 

بکارت روحم را به غارت میبردند 

ابستن شده ام.

و حال زنی هستم که نطفه ای از غم درونش رشد میکند،

و نحسی زندگی اش را باصدای کلاغ هایی که در سرش 

نطفه را شوم میخوانند ادامه میدهد.

 باخود فکرمیکند:

بعدهاتیتر اول روزنامه ها خواهندزد زنی در استانه21سالگی از تجاوز وحشیانه دردها

غم را زایید.  • Pary darya