افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

دیشب از تجاوز درد های افکارم که با بی رحمی 

بکارت روحم را به غارت میبردند 

ابستن شده ام.

و حال زنی هستم که نطفه ای از غم درونش رشد میکند،

و نحسی زندگی اش را باصدای کلاغ هایی که در سرش 

نطفه را شوم میخوانند ادامه میدهد.

 باخود فکرمیکند:

بعدهاتیتر اول روزنامه ها خواهندزد زنی در استانه21سالگی از تجاوز وحشیانه دردها

غم را زایید.  • Pary darya