افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!
وسط جنگلی از خیال ایستاده ام وصدای زوزه کشیدن ارزوهای دفن شده ام لرزه به تن درختان رویاهایم میاندازد


درختان از وسط شکاف برداشته اند و میخواهند جسم بی جانم را در خود حل کنند.

ومن همانطور ک اخرین نفس هایم را در میان مرداب خیال تو تنفس میکنم فریادی به ژرفای غم از دست دادند میکشم که ناگهان...

از رویا بیرون می ایم و چشمانت اولین چیزیست که در مقابلم نقش میبند‌د انگار این است عاقبت رویای تو!


  • Pary darya