افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

وقتی با پدر قهرمیکنی نه می اید منت بکشد نه حرف میزند نه هیچ کوفت دیگری با همان صلابتش میگوید:پری فلان چیز رو بیار!

واینجاست که تودیگرحق نداری قهرکنی انگار وقتی میگوید فلان چیز را بیار اشتی کرده اید و دنیا گل و بلبل شده است، اگرهم جوابش را ندهی انقدر صدا میزند صدا میزند، انگار لطف هم میکند که اینگونه اشتی کنون راه می اندازد!! گه گاهی چطور دعوایی بشود تا یکم کوتاه بیایید و گلی کادویی چیزی بخرد وگرنه همیشه همین است!

وقتی پدر قهر میکند: بازهم همین است میگوید پری فلان چیز را بیار!

این یعنی دیگر قهرنیست میتوانی بروی کنارش بنشینی و با خیال راحت با یکدیگر فوتبال نقد کنی!!البته پدر با تنهاکسی اینگونه رفتار میکند منم!وگرنه اگر با کسی قهر باشد امکان ندارد حتی نگاه طرف کند تا  نگوید غلط کردم.!

+هیچوقت فکر نکرده بودم جمله "فلان چیز را بیار"! چقد موثر بوده است درون زندگی ام...

+دوست دارم بخوابم بخوابم بخوابم و دیگر بیدارنشوم!

  • Pary darya