افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

سرش را گرم میکند با تلفن حرف میزند از صبح که از خواب برمیخیزد تا خود غروب، سرش را گرم گوشیش اش میکند گرم اخبار خبرها دوستانش، هرچه هرچه که به غیر از ما مربوط شود و در همان حال وظیفه هایش را نیز انجام میدهد. گاهی حس میکنم انقدر درد کشیده است که دیگر زده است به تبل بیخیالی و این هارت پورت ها دیگر برایش معنی ندارد فقط چند ثانیه چشم هایش پر میشود بعد هم دوباره سرش گرم گوشی اش میشود. و من متنفرم از تمامِ..ــــــــ.ــ..

+ کاش خدا در روزهای عادت ماهیانه زنهارا میکشت و بعد از ان زنده میکرد! که این همه اشک تلف نشوند!!اه لعنتی.

  • Pary darya