افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

اختلال روانیست که شخص انقدر در خواب و بیداری رویاپردازی میکند،که دیگر فرق بین واقعیت و رویا را تشخیص نمیدهد.

+چرا تیمارستان به اغوش نمیگیرد مرا؟

  • Pary darya