افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

اختلال روانیست که شخص انقدر در خواب و بیداری رویاپردازی میکند،که دیگر فرق بین واقعیت و رویا را تشخیص نمیدهد.

+چرا تیمارستان به اغوش نمیگیرد مرا؟

  • Pary darya