افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

مثلِ یه جنگل عظیمِ با درخت های تماما مشکی، که هرلحظه یکی از شاخه های درخت دور گردنت قفل میشه و تاخون بالانیاری ول کنت نیست!

+۳۲۲امین پست

  • Pary darya