افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

ادما گاهی به نقطه ای میرسن که دیگه هرچی تلاش میکنن حرف های همو نمیفهمن!نمیفهمن!نمیفهمن!

  • Pary darya