افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

گاهی هم به شدت گیج میزنم مثل کسی میبینه میشنوه ولی حرف نمیتونه بزنه حتی گاها مییفهمه ولی درک نمیکنه نمیدونه چی به چیه مثل یه ربات حرف های بقیه رو میشنوه ولی فقط می ایسته و چیزی واسه جواب دادن نداره....!

نمیدونم واقعا چمه!

  • Pary darya