افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

وقتی کلماتی که تایپ میکنیم میتوانند با بی رحمی دلی را عزا نشین کنند پس بهتراست دست شست از کلماتے که گاه کثیف ترین موجودات این دنیا میشوند،،،


+قلم را روی میز میگذارد تا خشک شود اخرین قطره های جوهرش و اشک هایی که قسم خورده شده اند که دیگر فرو نریزند،،،


  • Pary darya