افسونگرِامواج

افسونگرِامواج
شیطانی در وجود من زندگی میکند،شیطانی از جنس اب های خروشانِ دریا و به تیرگی ابرهای سیاهِ اسمانِ زندگی ام.
شیطانی به رنگ افسون، و اوکسی است که جادو میکند با گیسوانش تمامِ امواج را:
پَــــــرے دریـــــــــا!

وقتی کلماتی که تایپ میکنیم میتوانند با بی رحمی دلی را عزا نشین کنند پس بهتراست دست شست از کلماتے که گاه کثیف ترین موجودات این دنیا میشوند،،،


+قلم را روی میز میگذارد تا خشک شود اخرین قطره های جوهرش و اشک هایی که قسم خورده شده اند که دیگر فرو نریزند،،،


  • Pary darya