افسونگرِامواج

افسونگرِامواج

رو به زوال...

گاهے انگار چیزی روی دلت سنگینی میکند،،،،کسے بیایید این حجم از لعنتے حالِ بد را بردارد ببرد با خودش،،،


  • Pary darya